Algemeen

Visitaties

De Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties maakt het mogelijk om op
 een gestructureerde manier een transparant oordeel te vellen over de maatschappelijke prestaties van de corporatie in de afgelopen vier jaar. Deze beoordeling vindt plaats door de feitelijke prestaties vanuit verschillende perspectieven, afzonderlijk en in onderlinge samenhang, te beschouwen.

Deze perspectieven zijn: de externe opgaven en de ambities van de corporatie in het licht van de prestatieafspraken, de belanghebbenden en het verantwoord inzetten van haar vermogen en optimaal gebruik maken van de financiële mogelijkheden.

Tot slot omvat de visitatiemethodiek een oordeel over governance: de strategievorming en prestatiesturing van de maatschappelijke prestaties, de maatschappelijke rol van de raad van commissarissen en de externe legitimatie en verantwoording.

Visitatie is een unieke methode waar deze belangrijke voorwaarden voor het duurzaam leveren van maatschappelijke prestaties, expliciet wordt getoetst.

Visitatie is een uniek instrument waarmee deze belangrijke issues voor het duurzaam leveren van maatschappelijke prestaties, expliciet wordt getoetst. Alle beoordelingen worden samengevat in een scorekaart en op een integrale wijze beoordeeld door de visitatiecommissie in een recensie, die tevens aanwijzingen geeft voor het verbeteren van de corporatie in de toekomst.

Hoe gaat een visitatie in zijn werk?

Hoe gaat een visitatie in zijn werk?
Een woningcorporatie die zich wil laten visiteren, vraagt daarvoor offerte aan bij een of meer geaccrediteerde bureaus, waarna ze een keuze maakt. Het geselecteerde bureau stelt, in overleg met de corporatie, een visitatiecommissie samen en geeft de corporatie aan welke informatie geleverd dient te worden.

Ter voorbereiding van de visitatie stuurt de corporatie alle benodigde informatie toe en stelt een ‘positionpaper’ op. Daarin geeft de directeur-bestuurder aan waar de corporatie voor staat (missie/visie), wat de corporatie wil bereiken (doelen), waar de corporatie nu staat, welke maatschappelijke prestaties niet zijn opgenomen in de prestatieafspraken, maar wel relevant zijn voor het maatschappelijk presteren van de corporatie. Tot slot een reflectie op:
– het maatschappelijke functioneren van de corporatie (wat kan beter, waar ben ik tevreden over?)
– het functioneren van de lokale driehoek (proces en inhoud prestatieafspraken).

Een visitatie wordt uitgevoerd volgens de vaste visitatiemethodiek. Met ingang van 1 januari 2019 is dat Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties, versie 6.0. Tijdens de visitatie spreekt de visitatiecommissie met de directie en de Raad van Commissarissen van de corporatie, maar ook met externe belanghebbenden. Dat zijn in de eerste plaats de huurdersorganisatie(s) en de gemeente(n) waarmee een persoonlijk gesprek plaats vindt. Ook kunnen met collega-corporaties, zorg/welzijnspartijen en overige – voor de corporatie – belangrijke belanghebbenden worden gesproken.

Na de interviews stelt de commissie haar visitatierapport op, dat ze bespreekt met de corporatie. Het rapport bevat de resultaten van de beoordelingen gecompleteerd met de recensie, scorekaart en samenvatting. In de recensie geeft de visitatiecommissie haar reflectie op het presteren van de corporatie in de specifieke context en eventuele verbeterpunten. Daarna wordt het rapport naar SVWN gestuurd die steekproefsgewijs toetst of het rapport voldoet aan de methodiek en of de beoordelingen transparant en navolgbaar zijn.

Daarna is het rapport definitief en dient de corporatie een bestuurlijke reactie te schrijven – de zogenaamde zienswijze volgens de wet – waarin het bestuur en de raad een inhoudelijke reactie geven op de bevindingen van de visitatiecommissie. Ook dient in ieder geval te blijken op welke wijze de corporatie omgaat met de verbeterpunten uit de recensie.

Vervolgens stuurt de corporatie het definitieve rapport met de bestuurlijke reactie naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De corporatie publiceert het rapport met bestuurlijke reactie op de eigen website. Het rapport met de bestuurlijke reactie wordt ook op de website van SVWN gepubliceerd

 

Contact opnemen?
(SVWN)

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft als doel een geobjectiveerd en onafhankelijk stelsel van visitaties voor woningcorporaties te ontwikkelen, te beheren en te borgen. Een visitatie wordt uitgevoerd volgens een vaste visitatiemethodiek voor zowel grote, middelgrote als kleine corporaties. Deze vaste methodiek is per 1 januari 2019 de ‘Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties’, versie 6.0. Voor corporaties met minder dan 1.000 verhuurbare eenheden èn voor corporaties met minder dan 500 verhuurbare eenheden is de maatschappelijke visitatie enigszins aangepast. Zie voor uitgebreide informatie de downloads.

De activiteiten van SVWN bestaan uit:

  • Bewaken, beheren en ontwikkelen van de visitatiemethodiek;
  • Accrediteren van bureaus die de visitaties uitvoeren;
  • Publiceren van visitatierapporten;
  • Deskundigheidsbevordering van visitatoren;
  • Uitdragen van kennis omtrent visitaties bij corporaties.

Per 1 juli 2015 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland aangewezen als onafhankelijke instantie. Dit betekent dat SVWN is bekleed met ‘met openbaar gezag’ en voor de uitoefening van haar publieke taak aangemerkt wordt als een bestuursorgaan. Deze publieke taak is het aanwijzen van “deskundige instanties”: het accrediteren van bureaus, die bij woningcorporaties visitaties mogen uitvoeren.